Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Integritetspolicy

Folkoperan AB, org. nr 556193-5312, (“Folkoperan”, “vi”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder ikraft. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Utsedd personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är enligt lagen den som hanterar personuppgifter, i vårt fall
Folkoperan AB, org.nr 556193-5312 med adress Hornsgatan 72, 118 21 Stockholm.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc.

Syftet med varför vi hanterar personuppgifter?

 • Folkoperans syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som biljettköpare och våra uppdrag.
 • För framtagande av statistik avseende marknads-, besöks-, leverantörs- och kundanalyser.
 • Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, journalister, leverantörer, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.
 • Folkoperan behandlar även personuppgifter kopplat till förslag på produktioner/föreställningar som lämnas in till oss.

De personuppgifter som Folkoperan behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller annan kontakt. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade. Vid personlig kontakt samlar Folkoperan också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna.

Folkoperan behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Uppgifter som samlas in när du söker en tjänst/uppdrag eller roll på Folkoperan

När du söker tjänster/roller använder Folkoperan dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Folkoperan kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut. Detsamma gäller för så kallade spontanansökningar. Du kan, oavsett om det är en spontanansökan eller ansökan om tjänst/roll, när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att radera alla dina uppgifter kopplade till ansökan.

Uppgifter som samlas in vid biljettköp

Folkoperans biljettförsäljning sker genom AXS och för att kunna köpa en biljett behöver du tillhandahålla vissa kunduppgifter.  Detta för att vi skall kunna leverera dina biljetter, ge dig bra service, information och erbjudanden till våra föreställningar och evenemang, ber vi dig om vissa personuppgifter, såsom namn, telefon och mailadress. För gruppbokningar som faktureras kommer vi även att ta in postadress samt personnummer eller organisationsnummer.

Digital scanning av vaccinationsbevis

Från 1 december 2021 sker kontroll av vaccinationsbevis vid besök på Folkoperan genom scanning med app framtagen av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). Appen visar endast giltigt eller ogiltigt vaccinationsbevis samt namn och födelsedatum som kontrolleras tillsammans med legitimation. Inga uppgifter sparas i appen.

Varför ber vi om dina personuppgifter?

Först och främst ber vi om uppgifterna för att kunna kontakta dig angående ditt besök, tillhandahålla biljetter och hjälpa dig med frågor. Vi kan också använda uppgifterna till att:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som vi skapar och levererar till våra besökare. Detta görs bl. a genom utskick av enkäter och analys av dina intressen, din kund- och besöksupplevelse.
 • Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, Facebook eller andra sociala medier för Folkoperans (eller våra samarbetspartners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i mailutskick eller avregistrera prenumeration.
 • Skicka dig information om uppdateringar av våra villkor per e-post.
 • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som vi bland annat har från externa parter, såsom t ex Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms Stad.
 • Verifiera att du, när du köper biljetter genom biljettkassa eller e-handelsplattformen, agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).
 • Om du har användarkonto på internet: För att löpande förbättra och utveckla e-handelsplattformen och ge dig som användare en bra köpupplevelse, relevant information och god kundservice.

Fullständiga villkor för personuppgiftshantering vid biljettköp via vår fysiska biljettkassa, telefonbokning eller via vår webbplats.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Folkoperan behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och ev. rättsliga krav som omgärdar åtagandet.

Uppgifter som vi hanterar kopplat till den rättsliga grunden Berättigat intresse[1] sparar vi normalt i 14 månader efter senaste kontakt. Undantag i det fall du varit engagerad hos oss, ex frilans eller tillfälligt anställd, och kan tänkas komma tillbaka lagrar vi informationen i sju år efter det att du lämnade oss.

I de fall Folkoperan använder intresseavvägning, även kallat Berättigat intresse, som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Direktmarknadsföring såsom t ex nyhetsbrev, pressmeddelanden med mera ingår i den kategorin. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Folkoperan att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Marknadsföringsåtgärder där du som kund/medlem aktivt valt att använda en av Folkoperans tjänster eller annars sökt upp Folkoperan för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Vill du få information om exakt hur länge dina uppgifter kommer att sparas är du välkommen att kontakta oss via post enligt adress ovan eller via e-post till dataskydd@folkoperan.se

Säkerhet

Folkoperan har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Folkoperan ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka kan folkoperan komma att dela dina personuppgifter med?

Folkoperan samarbetar med ett antal underleverantörer inom exempelvis IT-drift, underhåll av hemsida, pressregister, marknadsföringsplattformar etc. Folkoperan kan komma att dela dina personuppgifter med dem för att vi tillsammans med underleverantörerna ska kunna erbjuda tjänster viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig.

Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall Folkoperan använder sig av personuppgiftsbiträden kommer Folkoperan att teckna skriftliga avtal med biträdena där de förbinder sig att följa Folkoperans behandlingsregler.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Folkoperan hanterar och i vilka ändamål. De sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har även rätt att kräva att Folkoperan raderar dina personuppgifter från Folkoperans samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”. Folkoperan har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna. Värt att notera att vi på Folkoperan omfattas av Arkivlagen vilket innebär att vi har en skyldighet att spara information om vår verksamhet som kan vara av allmänt intresse och underlag för framtida forskning.

Vad gör datainspektionen och när ska man kontakta dem?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på datainspektionen.se.

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 24 maj 2018. Folkoperan kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på folkoperan.se. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Folkoperan behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer att finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid ställa dina frågor till dataskydd@folkoperan.se

[1] Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Kalendarium

Köp biljetter till kommande föreställningar

 1. Tidens Larm

  onsdag 22 maj

  kl. 18:00
  Utsålt
 2. Tidens Larm

  torsdag 23 maj

  kl. 19:00
  Utsålt
 3. Herr Arnes penningar Urpremiär

  onsdag 18 september

  kl. 18:00
 4. Herr Arnes penningar Premiär

  torsdag 19 september

  kl. 19:00
 5. Herr Arnes penningar

  lördag 21 september

  kl. 18:00
 6. Herr Arnes penningar

  söndag 22 september

  kl. 16:00
 7. Herr Arnes penningar

  torsdag 26 september

  kl. 19:00
 8. Herr Arnes penningar

  fredag 27 september

  kl. 18:00
 9. Herr Arnes penningar

  lördag 28 september

  kl. 18:00
 10. Herr Arnes penningar

  söndag 29 september

  kl. 16:00